سکوت شکسته

salsa

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comبه مـن گفـــتی که دل دریــا کــــــــن ای دوســـــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comهــمـــه دریا از آن مــا کـــــــن ای دوســـــــــــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comدلــــم دریــــا شـــــد ودادم بـــــه دســــــــــــــــتتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

تصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.comمـکـــــش دریا به خون پـــروا کن ای دوســــــتتصاویر زیباسازی وبلاگ ، عروسك یاهو ، متحرك       www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comچه زیباســــ ـ ـ ـــت بخاطر تو زیســــتن وبرای تو مانــــدن بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comوبه پای تو سوخـــ ـ ـ ــــتن بهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comوچه تـــلخ وغــــم انگیز اســـــت دور از تو بـــــودنبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comبرای تو گریســـــ ـ ـ ــــتن وبه عشـــــق ودنیای تو نرســـــیدنبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comای كاش میدانســــــــتی بدون تو وبه دور از دســــــتهای مهربانتبهاربیست          www.bahar22.com

بهاربیست          www.bahar22.comزندگی چه ناشكیباســـــــتبهاربیست          www.bahar22.comنوشته شده در دوشنبه 13 تیر 1390 ساعت 11:04 ق.ظ توسط love نظرات | |

قالب وبلاگ : قالب وبلاگ